NEURO-PSY-RURGIE

hier te downloaden laatste folder

INTRO:

Bijna heel mijn leven had ik problemen met hoofdpijn en later met meerdaagse migraine aanvallen. Medicijnen die de huisarts voorschreef hielpen niet meer en de bijwerkingen begonnen ook al een rol te spelen. Toen ’ontmoette’ ik Neuropsyrurgie®. Al na het eerste consult en een lichaamsbehandeling was mijn migraine verdwenen, zoals ook andere stressgerelateerde klachten. Dit was de aanleiding om juist deze therapie te gaan leren.
Ik nodig je daarom uit om te kijken wat Neuropsyrurgie® ook voor jou kan betekenen.
Neuropsyrurgie® werkt in op het lichaam en de geest . Door activering van het autonome zenuwstelsel, wordt de communicatie tussen het lichaam en de ziel hersteld .


Lichaam:
Door de behandeling van het autonome zenuwstelsel kan het lichaam zich weer ontspannen en herstellen en is tegelijk beter gewapend tegen infecties en ziekten. Het genezingsproces kan beginnen.

Mentaal:
Door de lessen uit je verleden te begrijpen heb je jouw toekomst in eigen handen.


Emotioneel:
Samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft wordt beter, je hebt een hoofd om je emotie te begrijpen, pas dan kun je de manager van je leven zijn.


Energetisch:
Betere doorstroming van levensenergie.

 

 

Wat is Neuropsyrurgie?

Neuropsyrurgie is een therapie gebouwd op de wetenschap van lichaam en ziel. Ze werkt in op de communicatie tussen lichaam en ziel en herstelt deze communicatie, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Daarom is het toepassingsgebied bij uitstek het terrein van de psychosomatische klachten en –ziekten. Wat Neuropsyrurgie is en hoe het tot stand is gekomen, wordt uitgebreid beschreven in het door Agnes van Enkhuizen geschreven boeken

De naam Neuropsyrurgie

De naam is samengesteld uit Neurologie, Psychologie en Chirurgie. Het laatste woord van deze drie begrippen heeft binnen de Neuropsyrurgie een overdrachtelijke betekenis en geen letterlijke. De lichaamsgerichte Neuro-reflex-behandeling van Neuropsyrurgie heeft tot gevolg, dat de positieve effecten van de behandeling, net als bij chirurgie, direct waarneembaar zijn zowel door de behandelde cliënt, als door meting.

De ontstaansgeschiedenis van de geneesmethode Neuropsyrurgie

Neuropsyrurgie werd ontdekt (1979) en ontwikkeld door Agnes van Enkhuizen. Zij baseerde Neuropsyrurgie op 20 jaar empirisch onderzoek, waarbij haar visionaire vermogens een belangrijk instrument vormden. Tevens maakte ze gebruik van de klassieke geneeskunde, wijsbegeerte, natuurwetenschappen en kosmologie. Alvorens Neuropsyrurgie qua kennis en kunde te gaan verspreiden, werd door Agnes van Enkhuizen de werkzaamheid van de geneeswijze tussen 1979 en 1989 proefondervindelijk aangetoond als voorspelbaar en herhaalbaar door middel van meer dan 13.000 behandelingen uit te voeren en de resultaten daarvan te bestuderen en te vergelijken. Op basis van bevindingen werd een aantal boeken mede van haar hand uitgegeven. Bovendien ontwikkelde ze een meetmethode (met behulp van de door haar ontwikkelde Neurokonditiemeter®) om de vegetatieve functies te meten, waardoor de effecten van de geneesmethode Neuropsyrurgie zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Kennisgebieden van Neuropsyrurgie

Onderstaande kennisgebieden, ontwikkeld door Agnes van Enkhuizen, worden overgedragen in de studie tot Neuropsyrurg:

- De evolutie van de ziel, gebaseerd op kosmogenetica®

- De ouderanalyse

- Orgaanpsychologie

- Neurologie in relatie met de psyche en haar meetbare effecten via de elektrische huidweerstand
- De Neuroreflexbehandeling

- Toepassing van UV-licht als ondersteuning in het genezingsproces.

De naam Neuropsyrurgie

De naam Neuropsyrurgie is beschermd en mag slechts gebruikt worden, door degenen, die de studie Neuropsyrurgie met goed gevolg hebben afgerond aan het Institute of Human Development.

Het unieke van Neuropsyrurgie®

Wat is het unieke van Neuropsyrurgie?

Het unieke dat Neuropsyrurgie te bieden heeft, is een doeltreffend psychotherapeutisch systeem gekoppeld aan een praktische lichamelijke behandeling. Bovenal is Neuropsyrurgie uniek, omdat observatietechnieken en meetapparatuur je in staat stellen stress te diagnosticeren en te meten zelfs reeds voordat de situatie tot waarneembare klachten bij de cliënt heeft geleid. Hierdoor kan Neuropsyrurgie daadwerkelijk en tijdig preventief tegen de ontwikkeling van klachten worden aangewend en vindt uiteraard ook curatief zijn effectieve toepassing.

De therapie

Hoe wordt de geneesmethode neuropsyrurgie toegepast?

De toepassing bestaat uit een groot consult/behandeling en de nodige vervolgconsult/behandelingen. Tussen de consult/behandelingen wordt telkens een periode van vier weken aangehouden.


Groot consult/behandeling

Een ongeveer 2 uur durend psychotherapeutisch onderzoek zal allereerst inzicht verschaffen in de diepere oorzaken van het klachtenbeeld. Omdat er een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen de ontwikkeling en ervaringen vanaf de conceptie in beeld worden gebracht. Oorzaak en gevolg wordt al in dit eerste groot consult duidelijk. Zo ontstaat direct inzicht, waardoor verwerking en de nodige aanpassingen in levenshouding en levenspatroon duidelijk worden. Het groot consult wordt in zijn geheel op cassettebanden opgenomen. Deze cassettebanden zijn voor de cliënt en hebben tot doel langdurig profijt te hebben van dit groot consult. Daarna wordt de functionaliteit van het vegetatieve zenuwstelsel door meting met behulp van de Neurokonditiemeter® vastgesteld en geregistreerd.

Vervolgens wordt de Neuroreflexbehandeling uitgevoerd.

Hierbij worden alle belangrijke punten van het autonome zenuwstelsel via de huid, door middel van reflextechniek behandeld. Ongeacht het soort problemen, dat men heeft, wordt de lichaamsbehandeling altijd over het hele lichaam uitgevoerd. Huid, bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten, spieren, meridianen, alle zullen worden beïnvloed. De nadruk zal echter liggen op behandeling van het zenuwstelsel, via welk immers alle belangrijke lichaamsfuncties worden geregeld.

Bij problemen blijkt de parasympathicus (het deel van het autonome zenuwstelsel voor rust, ontspanning en herstel) te zijn geblokkeerd. Ontspanning en herstel is dan onmogelijk.

Uitgangspunt voor toepassing de Neuroreflexbehandeling is, dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Deze Neuroreflexbehandeling heeft als gevolg een deblokkering van de parasympathicus, waardoor het zelfgenezend vermogen zijn werk weer kan doen. Onmiddellijk na deze behandeling wordt het effect er van middels een controlemeting met behulp van de Neurokonditiemeter vastgesteld.


Om het effect van de lichaamsbehandeling na te gaan wordt voor en na de behandeling, de huid doorgemeten aan de toppen van vingers en tenen met de Neurokonditiemeter (in principe vergelijkbaar met de werking van E.E.G.- en E.C.G.- apparatuur).

Vervolgconsult/behandeling
Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start vier weken na een eerste grootconsult/behandeling een vervolgconsult/behandeling. Tijdens het vervolgconsult wordt samen met de cliënt nagegaan of de verkregen inzichten tot effecten hebben geleid. Daarnaast zullen de lichamelijke reacties besproken worden. Vervolgens wordt met behulp van de Neurokonditiemeter opnieuw gemeten wat de neurologische effecten zijn geweest van de eerste behandeling. De neuroreflexbehandeling wordt wederom uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Tot slot wordt weer gemeten of de behandeling het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Tijdens het totale therapeutische proces is er geestelijk en lichamelijk tijd nodig om te herstellen. Losgekomen emoties, spanningen en toxische stoffen moeten worden afgevoerd, het lichaam moet volledig van stress worden gezuiverd en het zenuwstelsel moet weer voldoende in balans komen. Daarom bestaat de neuropsyrurgische geneeswijze uit minimaal twee consult/behandelingen en voorts zoveel als nodig blijkt voor bereiken van de gewenste duurzame resultaten.

Regressietherapie
Regressietherapie wordt toegepast om trauma’s bewust te maken en te kunnen verwerken. Tevens kan door middel van regressietechnieken ontspanning en zelfbehandeling worden geleerd.

Gespreksconsulten
Zonodig worden tussentijdse gespreksconsulten gehouden om bepaalde thema’s uit te diepen.

Hoeveel consulten/behandelingen heeft u nodig?

Afhankelijk van de klachten en ziekten kunt u, op grond van onze ervaringen, rekenen op gemiddeld vier consult/behandelingen. Dit, afgezien van een eventueel aantal extra gespreksconsulten en/of regressie.

 


 

VERANTWOORDEIJKHEDEN

MIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Ik ben verantwoordelijk om met u als patiënt - cliënt - zo om te gaan, zoals beschreven is in de Eed van Hippocrates.

Ik ben verantwoordelijk voor het handelen naar de door u aangegeven wens respecterend uw vrije wil.

Ik ben geen genezer dus ik genees niet. Verwacht daarom van mij geen wonderen. Van wonderen maken bent juist u.

Ik ben niet in staat om bijvoorbeeld een 30 jaar durende degeneratieve ziekte weg te nemen.

Ik kan u wel helpen op weg naar de ware genezing met advies, voorschriften, behandelingen, energetische manipulaties e.d. als een waardevolle aanvulling op uw reguliere medische behandeling.
Ik kan u wel helpen om te leren de rest van uw leven een ongeneeslijke ziekte gemakkelijker te kunnen dragen.

Ik kan u wel helpen om haar ongemakken draagbaar te maken.

Ik kan u wel helpen om uw ziel te reinigen en voor te bereiden voor de volgende, betere opdracht, hier op Aarde of ergens anders.

Uw lichaam volgt uw opdrachten!!!

Tijdens uw denkproces, over wat dan ook, uw lichaam luistert en beschouwt elke gedachte als een persoonlijke opdracht. Dit proces heeft plaats omdat uw lichaam geen onderscheidingsvermogens heeft.

Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor uw denken. Dit is uw taak vanaf het moment dat u dit weet.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Uw gezondheidstoestand van uw lichaam of uw psyche is het resultaat van de keuzes die u ooit heeft gemaakt.

Als u het toen beter wist zou u misschien betere keuzes gemaakt hebben. Toch?

Uw toekomst is gekoppeld aan de keuzes die u nu gaat maken.

Vanaf het moment dat u weet dat u diverse keuzes hebt, bent u verantwoordelijk voor die keuzes.
U bent verantwoordelijk voor de vanaf nu in de toekomst gemaakte keuzes.

U bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor uw eigen welzijn.

U bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor uw eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid van vandaag en zijn toekomstige veranderingen.

U bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor het opvolgen of juist niet opvolgen van mijn adviezen met alle gevolgen van dien.

Uw wil geschiede niet de mijne.

VERWACHTINGEN

Het is een schone zaak om niets te verwachten.
Laat u verrassen.
Laat controle over aan de schepper wie of wat dat ook voor je betekent.

Als je wel enige verwachtingen hebt, dan is er in het eerste gesprek voldoende ruimte om ze te bespreken. Ik ben bereid om u eerlijk te vertellen, aan welke van uw verwachtingen ik in staat ben om ze waar te maken en welke niet.

Ik verwacht dat:

- U overtuigd bent, dat u zeker weet dat u beter wil worden.

Zo niet, dan ben ik bereid om met u dit als eerste probleem te bespreken om vervolgens pas aan het werk te gaan of niet.

- Dat u mijn adviezen opvolgt.

Als dit niet mogelijk is, verwacht ik van u, dat u dit met mij wilt bespreken om eventuele alternatieven te kunnen adviseren.

- Dat u op tijd komt en dat u op tijd d.w.z, zo spoedig mogelijk uw eventuele afwezigheid meldt.

Wat kunt u van mij verwachten en wat niet.

U mag van mij geen wonderen verwachten
maar u kunt verwachten dat
u zelf wonderen maakt,
onder mijn begeleiding.

VERGOEDINGEN

Als u wilt weten of mijn facturen in aanmerking komen voor een vergoeding bij uw verzekeraar, raad ik u aan om eerst contact op te nemen met uw verzekeraar.

Mijn ervaring is, dat de verzekeringsmaatschappijen zich zeer verschillend gedragen en hier geen duidelijke richtlijn qua vergoeding is. Dat wil zeggen: soms wel, soms niet, soms gedeeltelijk en afhankelijk van de polis. Het is het proberen waard, je weet het nooit.

EISEN

Sinds de invoering van het nieuwe verzekeringsysteem is dit iets duidelijker geworden. De eisen die gesteld zijn zijn o.a. lidmaatschap aan een beroepsorganisatie. Ik ben jaren lang lid van Stichting GezondZorg en lid (tevens lid van bestuur) van de Nederlandse Vakvereniging Neuropsyrurgen. Helaas hebben beide organisaties op dit moment niet de status die door verzekeraars verlangd wordt. Een andere eis is: Medische Basiskennis op HBO niveau.

KWALITEIT

In 2003 is mijn praktijk gecontroleerd door ‘EFDRIE’ onderzoekbureau van trajecten van beleid- en marktonderzoek voor de overheid, non-profit en commerciële instellingen. Dit in opdracht van de Consumentenbond. De praktijk werd goed beoordeeld.

Downloads

 

-           Klachtenregeling (onder hander NVN)

-           Beroepsprofiel (on-line scribd)

-           Neurokonditiemeter®(onder handen)

-           Vragenlijst (onder handen)

-           Mijn folder Neuropsyrurgie 2014